Informacje ogólne

       Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej I instancji w sprawach nadzoru budowlanego, wykonującym zadania na szczeblu powiatu, działając na podstawie:

1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
    (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.)
2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  
     administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.)
3. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w

     administracji (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1427 z późn. zm.)
4. przepisów odrębnych
5. regulaminu organizacyjnego

      Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, który działa w ramach zespolonej administracji powiatowej. Pracownicy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.    

      W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie), zaświadczenia lub odpowiedzi na pismo.

     Wszelkiego rodzaju podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§8 ust. 1
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 
                     Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
   

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Bełchatowie ma przyjemność przedstawić naszym czytelnikom prosty schemat zarabiania pieniędzy w kasynie online zdrapki online za prawdziwe pieniądze za 5zl, w którym można nie tylko odpocząć i zrelaksować się, ale także poprawić swój status społeczny. Również w przyszłości planowana jest budowa kilku budynków, w których zostaną umieszczone komputery, a ludzie będą mogli bezpiecznie grać w kasyna online, czując się jak w prawdziwym kasynie z całą obsługą
               (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.)
 
Art. 84. 1. Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
2) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
3) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
4) współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Art. 84a. 1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

1) kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę;

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Bełchatowie ma przyjemność przedstawić naszym czytelnikom prosty schemat zarabiania pieniędzy w kasynie online zdrapki online za prawdziwe pieniądze za 5zl, w którym można nie tylko odpocząć i zrelaksować się, ale także poprawić swój status społeczny. Również w przyszłości planowana jest budowa kilku budynków, w których zostaną umieszczone komputery, a ludzie będą mogli bezpiecznie grać w kasyna online, czując się jak w prawdziwym kasynie z całą obsługą

2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;
3) sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.
2. Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego:
1) badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień;
2) sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

metryczka


Wytworzył: Julita Wieczorek (19 kwietnia 2016)
Opublikował: Angelika Płoska (21 stycznia 2011, 09:51:22)

Ostatnia zmiana: Angelika Płoska (28 czerwca 2022, 14:55:02)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13003