Realizowane zadania

                          Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
                   (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.)


Art. 83. 1. Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 37 ust. 3, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 59i, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.
2. Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. 

                                 Realizowane zadania:
Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach znajdujących się w  kompetencjach nadzoru budowlanego określonych w w/w art. 83 ust. 1 Prawo budowlane, w sposób określony w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.)
 -sprawy dot. zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę oraz oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 41 ust.4)
-sprawy dot. obiektów wielkopowierzchniowych (art. 62 ust. 1 pkt. 3)
-sporządzanie nakazów, w drodze decyzji, rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części (art.48, 49b, 50a, 51)
-badanie: zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; kompletność projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, pozwoleń i sprawdzeń; wykonania projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane (art.49)
-sprawy dotyczące opłaty legalizacyjnej (art.49, 49a, 49b)
-wydawanie postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych (art.48, 49b, 50)
-wydawanie decyzji związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych (art.51)
-przyjmowanie zawiadomień i wniosków o zakończeniu robót budowlanych i wydawanie potwierdzeń przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 54, 55, 57 ust.4 i ust. 8 oraz art.59)
-przeprowadzanie obowiązkowej kontroli budowy (art. 59a, 59b, 59c ust.1, 59d ust.1, 59g ust. 1)
-wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania (art.62 ust.3)
-prawo żądania udostępnienia od właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, protokołów z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyz dotyczących stanu technicznego oraz dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą (art. 65)
-wydawanie w drodze decyzji nakazów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art. 66)
-wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy, rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu, w przypadku gdy obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia (art.67 ust.1)
-wydawanie w drodze decyzji nakazów właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego bezpośrednio grożącego zawaleniem opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania; przesyłanie ww decyzji obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów (art. 68)
-wydawanie zarządzeń; umieszczenia na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zakazie jego użytkowania, wykonania doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia z określeniem terminów ich wykonania (art.68)
-zapewnienie, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających, w razie konieczności podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia (art. 69)
-przyjmowanie protokołów pokontrolnych dot. przeprowadzanych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części (art.70 ust.2)
-nakazywanie w drodze decyzji właścicielowi albo zarządcy przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez pozwolenia (art. 71a)
-prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych (art. 74 )
-przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych (art.75 ust.1 pkt 3 lit.a)

-obowiązek niezwłocznego powołania, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 76)
-obowiązek niezwłocznego zawiadomienia, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, o tej katastrofie właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art.76)
-wydawanie decyzji dot. czynności zabezpieczających w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej (art.78)
-zgłaszanie wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art.97 ust.1)
-prowadzenie postępowań egzekucyjnych
-odpowiedzi na skargi i wnioski

metryczka


Wytworzył: Julita Wieczorek (19 kwietnia 2016)
Opublikował: Angelika Płoska (21 stycznia 2011, 11:18:10)

Ostatnia zmiana: Angelika Płoska (21 września 2020, 10:44:33)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11593