Informacje ogólne

          Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie informuje, iż  zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U z 2004r. Nr 71 poz. 649 z późniejszymi zmianami) "właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów". 

      Zgodnie z ust. 2 w/w rozporządzenia "z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w dwóch egzemplarzach ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną dalej "oceną". Wzór oceny określa załącznik nr 1 do rozporządzenia".

       Zgodnie z ust. 3  "podmioty, o których mowa w ust. 1, przechowują jeden egzemplarz oceny łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, drugi egzemplarz oceny przekazują właściwemu organowi nadzoru budowlanego, w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny".

       Zgodnie z § 5 w/w rozporządzenia, w celu bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest należy:
1)  wyroby niezakwalifikowane do wymiany w ocenie, o której mowa w § 4 ust. 2, zabezpieczyć przez:
      a)  zabudowę (zamknięcie) przestrzeni, w której znajdują się wyroby zawierające azbest, szczelną przegrodą bez naruszenia samego wyrobu lub
      b)  pokrywanie wyrobów lub powierzchni zawierających azbest szczelną powłoką z głęboko penetrujących środków wiążących azbest, posiadających odpowiednią aprobatę techniczną;
2)  wyeliminować jakąkolwiek obróbkę mechaniczną przy pracach zabezpieczających.

 

Wzór oceny:

Ocena (82kB) pdf

 

Wzór zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu i usunięciu wyrobów zawierających azbest dla wykonawcy robót:

Zgłoszenie rozpoczęcia prac (52kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Julita Wieczorek (19 kwietnia 2016)
Opublikował: Angelika Płoska (21 stycznia 2011, 12:23:42)

Ostatnia zmiana: Angelika Płoska (25 lutego 2019, 15:01:54)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13062