Zakończenie budowy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie informuje,
iż na podstawie złożonego przez inwestora wniosku o wydanie zaświadczenia w oparciu o art. 217 par. 2 pkt 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) dotyczącego
potwierdzenia przyjęcia przez organ bez sprzeciwu zawiadomienia
o zakończeniu budowy, tut. organ wydaje na podstawie art. 217 par. 1 w/w ustawy zaświadczenie, którego odbioru dokonuje inwestor
lub pełnomocnik /w przypadku jego ustanowienia/
po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wniosek o wydanie zaświadczenia (61kB) word
 
Dodatkowa ważna informacja!
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie wyjaśnia, iż zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu  na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Z brzmienia przytoczonego wyżej przepisu wynika, że obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy organu nadzoru budowlanego na podstawie art. 54 ustawy Prawo budowlane dotyczy budowy, przy czym przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane). Mając na uwadze powyższe wyjaśniam, iż roboty budowlane (przebudowa, rozbiórka) nie mieszczą się w katalogu robót budowlanych wymienionych w w/w artykułach, w związku z czym informuję, iż obowiązujące przepisy nie dają organowi nadzoru budowlanego podstaw do zajęcia stanowiska w przedmiocie w/w robót budowlanych.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie informuje, iż zgodnie z art. 31zy1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „1. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. 2. W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.

Przykładowe druki w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia w oparciu o projekt budowlany sporządzony na przepisach sprzed wejścia w życie nowelizacji tj. sprzed 18.09.2020r.


Zgodnie z art. 54 Prawo budowlane do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, wówczas:
- po upływie 14 dni na podstawie art. 57 ust. 8 Prawo budowlane organ zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5
lub
- na podstawie złożonego przez inwestora wniosku o wydanie zaświadczenia w oparciu o art. 217 par. 2 pkt 2 ustawy Kpa tut. organ wydaje zaświadczenie na podstawie art. 218 par. 1 ustawy Kpa potwierdzające przyjęcie bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy
Zawiadomienie o zakończeniu budowy (86kB) word     

Karta informacyjna (informacje dla GUS B-07 i B-08)
Karta informacyjna (21kB) word

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy
Oświadczenie kierownika budowy (45kB) word  

Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
Oświadczenie (28kB) word                                             

Zgodnie z art. 55 Prawo budowlane przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:
a) V, IX-XVI,
b) XVII - z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,
c) XVIII - z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,
d) XX,
e) XXII - z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,
f) XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych,
g) XXVII - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,
h) XXVIII-XXX,
- o których mowa w załączniku do ustawy;
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych - na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 55 pkt 1, art. 83 ust. 1 Prawo budowlane oraz art. 104 KPA organ wydaje Decyzję na użytkowanie, bądź odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie:

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (79kB) word  

Karta informacyjna (informacje dla GUS B-07 i B-08)
Karta informacyjna (21kB) word

Oświadczenie inwestora o powiadomieniu organów
Oświadczenie (29kB) word  

Oświadczenie kierownika budowy
Oświadczenie kierownika budowy (45kB) word  

Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
Oświadczenie (28kB) word  


Druki obowiązujące w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia w oparciu o NOWY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

      Zgodnie z art. 54 Prawo budowlane do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, wówczas:
- po upływie 14 dni na podstawie art. 57 ust. 8 Prawo budowlane organ zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5
lub
- na podstawie złożonego przez inwestora wniosku o wydanie zaświadczenia w oparciu o art. 217 par. 2 pkt 2 ustawy Kpa tut. organ wydaje zaświadczenie na podstawie art. 218 par. 1 ustawy Kpa potwierdzające przyjęcie bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy PB-16 (26kB) word

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego PB-16a (26kB) word     

- druki obowiązujące zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie


Karta informacyjna (informacje dla GUS B-07 i B-08)
Karta informacyjna (21kB) word

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy
Oświadczenie kierownika budowy (46kB) word  

Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
Oświadczenie (29kB) word                                             

Zgodnie z art. 55 Prawo budowlane przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:
a) V, IX-XVI,
b) XVII - z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,
c) XVIII - z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,
d) XX,
e) XXII - z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,
f) XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych,
g) XXVII - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,
h) XXVIII-XXX,
- o których mowa w załączniku do ustawy;
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych - na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 55 pkt 1, art. 83 ust. 1 Prawo budowlane oraz art. 104 KPA organ wydaje Decyzję na użytkowanie, bądź odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie:

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie PB-17 (26kB) word  

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie PB-17a (25kB) word


- druki obowiązujące zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie

Karta informacyjna (informacje dla GUS B-07 i B-08)
Karta informacyjna (21kB) word

Oświadczenie inwestora o powiadomieniu organów
Oświadczenie (29kB) word  

Oświadczenie kierownika budowy
Oświadczenie kierownika budowy (46kB) word  

Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
Oświadczenie (29kB) word  

metryczka


Wytworzył: Julita Wieczorek (18 kwietnia 2016)
Opublikował: Angelika Płoska (21 stycznia 2011, 13:44:40)

Ostatnia zmiana: Angelika Płoska (28 czerwca 2022, 15:16:03)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 49047