Opłaty skarbowe

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 783 z późniejszymi zmianami) zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.

Ustawa o opłacie skarbowej (838kB) plik


Art. 12
1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
1) od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję)
2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej, na terenie powiatu bełchatowskiego należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bełchatowa:

87 1020 3916 0000 0402 0299 8490

Jednocześnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie
informuje, iż stawka opłaty skarbowej za:
1)   dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17zł.
2)   poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii od każdej strony pełnej lub zaczętej stronnicy – 5 zł.
3)   
wydanie na wniosek inwestora zaświadczenia dotyczącego potwierdzenia przyjęcia przez organ bez sprzeciwu zawiadomienia o zakończeniu budowy - 17zł.

4)   pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego - 25% stawek określonych w ust. 9 pkt  1 tj. za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – 1zł, nie więcej niż 539zł.
5)   przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy dotyczącego:
   1) warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży do pięciu stanowisk włącznie, placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami - przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna - 25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt  1 lit. a, tj. za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – 1zł, nie więcej niż 539zł.
    2) placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami - służących celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt  1 lit. b, tj. (25% kwoty 14zł) – 3,5zł
      3) budynków kolejowych, takich jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego - 25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt  1 lit. c, tj. (25% kwoty 48zł) – 12zł.
        4) stawów rybnych - 25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt  1 lit. e, tj. (25% kwoty 112zł.) – 28zł.
- od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

metryczka


Wytworzył: Julita Wieczorek (18 kwietnia 2016)
Opublikował: Angelika Płoska (3 czerwca 2014, 13:12:11)

Ostatnia zmiana: Angelika Płoska (9 stycznia 2020, 10:18:47)
Zmieniono: Aktualizacja rachunku bankowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11629