Przykładowe pełnomocnictwo do reprezentowania przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.)

Pełnomocnictwo (16kB) word

Art.32.Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
Art.33.
§1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§2.Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§2a.Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§3.Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§3a.Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się,opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§4.W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, anie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu stron

metryczka


Wytworzył: Julita Wieczorek (17 listopada 2017)
Opublikował: Angelika Płoska (17 listopada 2017, 09:47:55)

Ostatnia zmiana: Angelika Płoska (21 września 2020, 10:27:35)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13222