Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie, Kościuszki 13 (97-400 Bełchatów)
2.      W PINB został powołany inspektor danych osobowych Pan Jacek Krzyżaniak ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@synergiaconsulting.pl
3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa w szczególności;
·         art. 83 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
·         ustawa z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
·         w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia).
4.      Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
1)      podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2)      podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5.      Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Rzeczowy Wykaz Akt) albo do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
6.      Posiada Pani/Pan prawo:
1)      dostępu do treści swoich danych,
2)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3)      żądania usunięcia danych, gdy:
-        dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
-        dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4)      prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
5)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
6)      ograniczenia przetwarzania, gdy:
-        osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
-        przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
-        administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
7)      prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.      Informujemy, iż:
1)  w zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne
2)  w zakresie danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
8.      Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
Klauzula informacyjna (17kB) word

metryczka


Wytworzył: Julita Wieczorek (31 lipca 2018)
Opublikował: Angelika Płoska (2 sierpnia 2018, 11:22:46)

Ostatnia zmiana: Angelika Płoska (2 września 2021, 10:56:57)
Zmieniono: Zmiana adresu siedziby organu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1494