Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn informacji Publicznej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Bełchatowie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word - lub są skanami dokumentów.
 • Pliki zamieszczane w serwisie będą dostosowywane do wymagań osób o szczególnych potrzebach.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 
 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest referent prawno-administracyjny - Justyna Frysiak, nadzor@pinb-belchatow.lo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +44 633 29 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie
 • Adres: ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów
 • E-mail: nadzor@pinb-belchatow.lo.pl
 • Telefon: 0-44 633 29 06
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek  jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

 1. Parking bezpośrednio przed budynkiem
 2. Wejście do budynku na parterze
 3. Biuro znajduje się na II piętrze bez windy
 4. Przy wejściu do budynku znajduje się miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych
 5. Brak możliwości tłumacza migowego na miejscu (możliwość połączenia online)
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

metryczka


Wytworzył: Julita Wieczorek (23 września 2020)
Opublikował: Angelika Płoska (23 września 2020, 14:12:24)

Ostatnia zmiana: Angelika Płoska (17 sierpnia 2022, 12:32:39)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 698