Uproszczona procedura legalizacji samowoli budowlanej

Uproszczona procedura legalizacji samowoli budowlanej

Na podstawie art. 49f ustawy z dnia 7 lipca 2020 r., prawo budowlane, dodanego za sprawa ustawy z dnia 13 lutego 2020 r., o zmianie ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego może złożyć w organie nadzoru budowlanego wniosek o wdrożenie uproszczonej metody legalizacyjnej samowoli budowlanej wybudowanej co najmniej 20 lat temu.

Warunkami koniecznymi wdrożenia procedury są:
- roboty budowlane zakończone przynajmniej 20 lat temu, licząc od dnia złożenia wniosku;
- pozostanie obiektu w stanie samowoli budowlanej;
- brak prowadzonego lub przeprowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie samowoli budowlanej wobec wnioskowanego obiektu;
- niewydanie nakazu rozbiórki na wnioskowany obiekt.

Legalizacja obiektu następuje w oparciu o przedstawione dokumenty legalizacyjne zgodnie z art. 49g Prawa  budowlanego:
oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 - oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu budowlanego;
- ekspertyzę techniczną sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazującą w sposób jednoznaczny, czy stan techniczny obiektu budowlanego;
a) nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz
b) pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.
 
Podstawą prawną do złożenia wniosku o uproszczoną legalizacje jest art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  Budowlane.
 
UWAGA: 
1. W przypadku gdy przedstawiona ekspertyza nie wypowie się jednoznacznie co do bezpiecznego użytkowania obiektu - procedura kończy się nakazem rozbiórki;
2. W przypadku braku dostarczenia dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie - procedura kończy się nakazem rozbiórki;
3. W przypadku wycofania wniosku o legalizację, z chwilą podjęcia przez organ informacji o istnieniu samowoli budowlanej - procedura zostaje umorzona, a organ z urzędu wszczyna postępowanie legalizacyjne w oparciu o art. 48 Prawa budowlanego.
 

metryczka


Wytworzył: Julita Wieczorek (29 września 2020)
Opublikował: Angelika Płoska (29 września 2020, 15:09:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1443